Wiadomości

Sniadanie

 

Śniadanie daje moc

Coroczna akcja Szkolnego Koła PCK i Promocji Zdrowia - Śniadanie daje moc w bieżącym roku szkolnym przebiegła inaczej niż zazwyczaj.

Ze względu na pandemię uczniowie klasy III przygotowali zdrowe śniadanie w domu w ramach zdalnego nauczania. W akcję włączyli się też rodzice, którzy w pomysłowy sposób pomogli dzieciom zaprezentować zdrowe śniadanie.

W szkole wykonano też gazetkę ścienną ukazującą ciekawe wykonanie kanapek, talerz zdrowia i piramidę żywieniową.

 

11 Listopada

102 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

 

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach uczcili 102 rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości .

Pani dyrektor Jolanta Rękas w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobie Obrońców Ojczyzny na cmentarzu w Trześni.

Uczniowie pod kierunkiem wychowawców wykonywali prace plastyczne poświęcone Odzyskaniu Niepodległości.

Wspólnie z rodzicami uczniowie udekorowali swoje domy biało- czerwonymi flagami.

Na korytarzu szkolnym wykonano też gazetkę ścienną o tematyce 11 listopada 1918r.Organizacja pracy

Organizacja pracy w Szkole Podstawowej w Furmanach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania (kształcenia na odległość)

 1. Lekcje i inne zajęcia w szkole odbywają się poprzez Platformę Microsoft Office 365 – Teams.
 2. Dziennik elektroniczny jest narzędziem komunikacji, w której zapisywane i przekazywane będą informacje bieżące.
 3. Dokumentowanie procesów edukacyjnych organizowanych przez nauczycieli na odległość odbywa się poprzez systematyczne zapisywanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym lub innych dziennikach zajęć.
 4. W okresie kształcenia na odległość, realizacja postawy programowej oraz bieżące osiągnięcia edukacyjne uczniów są oceniane przez nauczyciela na podstawie prac wykonanych przez ucznia w domu:
 • • prace wykonywane przez uczniów dostosowane są do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • • realizacja projektów, plakatów, zadań domowych, rozwiązywanie testów, kart pracy, wypowiedzi ustne oraz aktywność na zajęciach.
 1. Prace wykonywane przez uczniów mogą mieć różnorodne formy, zalecane np. prezentacja, plakat, karty pracy, projekt – zależy od nauczyciela przedmiotu.
 2. Ilość zadawanych prac zależy od nauczyciela przedmiotu. Obowiązkiem nauczyciela jest kontrolowanie, aby prace były równomiernie rozłożone względem innych przedmiotów.
 3. Nauczyciel decyduje, które zadania podlegają ocenie.
 4. Nauczyciel wskazuje dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. Odesłanie prac przez ucznia w określonym terminie jest obowiązkowe (prace przesłane w terminie późniejszym nie będą sprawdzane).Nauczyciel udziela informacji zwrotnej na temat wykonanej pracy.
 5. Organizacja pracy uczniów z użyciem różnych aplikacji, które urozmaicają treści poznawane podczas nauki online odbywa się po wcześniejszym poinformowaniu i akceptacji przez dyrektora szkoły.
 6. Kontrola frekwencji uczniów odbywa się na podstawie sprawdzenia obecności oraz aktywności ucznia podczas każdych zajęć online.
 7. W Szkole Podstawowej w Furmanach w okresie czasowego ograniczenia jego funkcjonowania obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji oraz spotkań prowadzonych w Microsoft Office 365 –Teams.
 8. Wykonywanie zadań przez uczniów jest uzależnione od możliwości technicznych i organizacyjnych w domu, po wcześniejszym zgłoszeniu przez ucznia, rodzica.
 9. Jeżeli uczeń nie ma możliwości korzystania z platformy Miccrosoft Office 365 – Teams nauczyciel przedmiotu przesyła materiały edukacyjne uczniowi za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
 10. Microsoft Office 365 – Teams jest bezpłatną platformą do prowadzenia zdalnej realizacji podstawy programowej.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie odpowiadają za zabezpieczenie uczniom dostępu do sprzętu do nauki zdalnej oraz dostępu do Internetu.
 12. W miarę możliwości szkoła udostępnia sprzęt do nauki zdalnej na wniosek rodziców/opiekunów prawnych lub organizuje miejsca do pracy w szkole.
 13. Szkoła zapewnia pomoc techniczną rodzicom/prawnym opiekunom, uczniom przy korzystaniu z platformy do nauki zdalnej(sekretariat szkoły lub wychowawca).
 14. Każdy nauczyciel uczy zgodnie ze swoim planem, łączy się i jest dostępny dla uczniów danej klasy za pośrednictwem Microsoft Office 365 – Teams przeznaczając na połączenie, wyjaśnienie treści zajęć, maksymalnie 20 min. Pozostały czas lekcji uczniowie pracują wg podanych instrukcji przez nauczyciela. Nauczyciel dostępny jest dla uczniów przez całą jednostkę lekcyjną (pytania uczniów i indywidualne konsultacje).
 15. Wychowawcy świetlicy pozostają do dyspozycji uczniów lub rodziców oraz pozostałych nauczycieli zgodnie z godzinami swojej pracy – poprzez Microsoft Office 365 – Teams.
 16. Psycholog, logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców oraz pozostałych nauczycieli zgodnie z grafikiem swojej pracy poprzez dziennik elektroniczny, Microsoft Office 365 – Teams lub telefonicznie.
 17. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są dostępni dla uczniów w godzinach ustalonych do indywidualnego wsparcia zgodnie z planem zajęć.
 18. Posiedzenia rady pedagogicznej oraz zespołów powołanych w ramach rady pedagogicznej odbywać się będą przy użyciu Microsoft Office 365 – Teams.
 19. Nauczyciele systematycznie monitorują informacje zawarte w funkcjach Microsoft Office 365 – Teams.
 20. Rodzice uczniów, którzy z ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w lekcji w czasie rzeczywistym, przesyłają informację do wychowawcy.
 21. Wychowawca jest w kontakcie z uczniami i rodzicami, na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia. Przy braku kontaktu z rodzicem informuje o problemie dyrektora.
 22. Przedszkole oraz klasy I-III pracują stacjonarnie wg tygodniowego planu zajęć.
 23. Konieczne wizyty w szkole prosimy umawiać telefonicznie na konkretny dzień i godzinę. Numer telefonu: 15/ 836-36-04.
 24. Wszelkie informacje będą przesyłane na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny.
 25. Organizacja pracy szkoły - kształcenie na odległość obowiązuje od dnia 26.10.2020 r.

Czytanie

Dzień Głośnego Czytania Dzieciom

 

1 października przedszkolaki i uczniowie klas I- III uczestniczyli w akcji czytelniczej ,, Dzień Głośnego Czytania Dzieciom”. W tym roku wspólnie czytaliśmy książkę pt. ,, Bajki przedszkolaka”. Czytanie rozpoczęła pani dyrektor Jolanta Rękas.

Nastąpiło również podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Czytelniczego ,, Wielka Liga Czytelników”. Akcję tę rozpoczęliśmy w ubiegłym roku szkolnym, ale nie udało się jej zakończyć w wyznaczonym terminie. Mimo pandemii uczniowie wraz z rodzicami dalej czytali wybrane książki i prowadzili dzienniczki lektur. Mogliśmy je oglądać na wystawce. Dzieci za swoją pracę otrzymały dyplomy i drobne prezenty

Nasze spotkanie zakończyła wspólna zabawa ruchowa.

Wycieczka do Tarnobrzega

Wycieczka do Tarnobrzega

29 września uczniowie klas I- III udali się na wycieczkę do Tarnobrzega. Pierwszym jej punktem było zwiedzanie Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega , które mieści się w zamku Tarnowskich. Uczniowie zwiedzali pomieszczenia zamkowe, w których zamieszkiwali dawni właściciele. Najbardziej podobała im się Sala Łowiecka z licznymi trofeami myśliwskimi.

Następnie udali się do Regionalnego Centrum Promocji Natura 2000. Oglądnęli kilka wystaw przyrodniczych. Podziwiali kolekcje motyli, akwaria z rybkami i żółwiami. Zobaczyli też wypchane zwierzęta zamieszkujące lasy i łąki. Po tak wyczerpującym zwiedzaniu miło było odpocząć w parku otaczającym zamek.

Ostatni punktem wycieczki było obejrzenie wystawy fotograficznej Rafała Kaniszewskiego, taty naszego ucznia. Pan Rafał bardzo ciekawie opowiadał o swojej pasji fotograficznej, o tym jak powstawały zdjęcia znajdujące się na wystawie, a także pokazywał sprzęt fotograficzny. Nie zabrakło także pamiątkowej fotografii. W drodze do autokaru uczniowie zatrzymali się przy pomniku Bartosza Głowackiego i w Kościele Dominikanów.

Wycieczka była bardzo ciekawa i udana.