Wiadomości

Policjant

Wizyta policji

22 września naszą szkołę odwiedzili panowie policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach. Przeprowadzili w klasach I-III pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa na drodze.

Przypomnieli najmłodszym najważniejsze zasady obowiązujące wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Uczniowie klasy I otrzymali w prezencie odblaski i podziały godzin.

Mamy nadzieję, że przypomniana wiedza pozwoli uczniom na bezpieczne poruszanie się po drogach.

DZIEŃ SPORTU

Dzień sportu

Korzystając z pięknej, jesiennej pogody uczniowie klas I-III uczestniczyli w obchodach Narodowego Dnia Sportu. Z tej okazji nauczyciele przygotowali dla uczniów wspaniałą zabawę.

Odbyły się zawody składające się z różnych konkurencji sportowych.

Dzieci wspaniale się bawiły. Wzajemnie się wspierały i dopingowały.

Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom a uczniowie lizaki.

Konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych

 

W związku z trwającym  od 1.09 – 30.11.2020 r. Powszechnym Spisem Rolnym 2020, Urząd Statystyczny w Rzeszowie zaprasza uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w konkursach w dwóch kategoriach:


I kategoria – „Spisowe rebusy” – klasy I-VI
II kategoria – „Podkarpacka wieś w obiektywie” – klasy VII-VIII


Na prace czekamy do 9 października 2020 r.

Więcej szczegółówProcedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Od 1 września 2020 roku w naszej szkole obowiązują  następujące procedury bezpieczeństwa.

Procedury bezpieczeństwa
w okresie pandemii COVID-19
na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach

CEL PROCEDURY
Procedura ma na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronowirusa (COVID-19) w szkole oraz określenie obowiązków i zadań nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia.
ZAKRES PROCEDURY
Procedura dotyczy sprawowania nadzoru nad dziećmi oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa COVID-19 na terenie szkoły.
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA – ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI:
1. DYREKTOR SZKOŁY:
1) Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
2) Zapewnia pracownikom środki ochrony: rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące.
3) Zapewnia płyn do dezynfekcji rąk przy wejściu szkoły, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w salach lekcyjnych.
4) Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek, maski.
5) Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
6) Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie szkoły.
7) Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika – wydzielone miejsce na dolnym korytarzu wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, maski, rękawiczki i płyn do dezynfekcji.
Uwaga! Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa
(gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia.
8) Zapewnia codzienną dezynfekcję ławek, krzeseł, parapetów, klamek, poręczy, toalet, szatni, elementów na boisku szkolnym – ławki, bramki itp. oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.
9) Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować, np. dywany w salach edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, zabawki pluszowe.
10) Zapewnia pojemnik do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawic zgodnie z zaleceniami GIS.
2. PRACOWNICY SZKOŁY
Wszyscy pracownicy wchodzą do szkoły wejściem od strony parkingu i tam dezynfekują ręce.
3. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
1) Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
2) Używa własnego długopisu/ołówka nie pożycza go innym osobom.
3) Raz na godzinę pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
4) Dba o zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. Do sekretariatu może wejść tylko jeden interesant.
5) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
6) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
4. OBOWIĄZKU PRACOWNIKÓW OBSŁUGI:
1) Wykonuje prace zgodnie z harmonogramem, zachowując dystans społeczny– 1,5 m.
2) Ogranicza kontakty z uczniami i nauczycielami.
3) Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury), regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
4) Regularnie co godzinę wietrzy pomieszczenia, w których przebywa (kuchnia, korytarze).
5) Po wyjściu ze szkoły uczniów i nauczycieli wietrzy sale lekcyjne, dokładnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem, ławki i krzesła, parapety, podłogi (Załącznik nr 1)
6) Po każdej przerwie dezynfekuje sanitariaty, krany, kurki, umywalki, klamki, wyłączniki światła, poręcze (Załącznik nr 2)
7) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
8) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
9) Kontroluje osoby wchodzące do szkoły, żeby miały zakryte usta i nos, zdezynfekowały ręce płynem dezynfekcyjnym.
10) Ma prawo zabronić wejścia do szkoły osobom, które nie zastosowały się do zaleceń.
11) Nie zezwala na oczekiwanie na korytarzu rodzicom lub innym osobom odbierającym uczniów, zaleca oczekiwanie na zewnątrz w wyznaczonej strefie z zachowaniem bezpiecznego dystansu. 12) Odbiera od dostawcy posiłki w termosach zgodnie z zastosowaniem reżimu sanitarnego (wejściem od strony parkingu). Dba o higieniczny odbiór posiłków. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki. Dostawca nie wchodzi na teren szkoły, termosy zostawia tuż za drzwiami wejściowymi. 13) Wydaje posiłki w sali lekcyjnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. 14) Naczynia i sztućce myje zgodnie z zaleceniami sanitarnymi.
5. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
1) Pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
2) Wyjaśnia uczniom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.
3) Dba, aby uczniowie zachowywali dystans społeczny – przynajmniej 1,5 m odległości między sobą oraz nauczycielem.
4) Co godzinę wietrzy pomieszczenie.
5) Może wychodzić z uczniami na zewnątrz szkoły w czasie zajęć, postępując zgodnie z przyjętymi zasadami i zachowując bezpieczną odległość między uczniami.
6) Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw/boiska szkolnego, innych pomieszczeń szkolnych, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Zajęcia wychowania fizycznego realizuje jak najczęściej na świeżym powietrzu.
7) Po powrocie do szkoły pilnuje, aby uczniowie umyli dokładnie ręce, zachowując bezpieczny dystans i wrócili do sali pojedynczo z zachowaniem bezpiecznego dystansu.
8) Dba o higienę rąk – często myje ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
9) Dezynfekuje pomoce dydaktyczne użyte w czasie zajęć.
10) Jeśli przebywa na kwarantannie lub członek rodziny jest objęty kwarantanną, powiadamia Dyrektora Szkoły i pozostaje w domu.
11) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
12) Nauczyciel bibliotekarz ustala i upowszechnia zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, uwzględniając konieczny okres kwarantanny dla książek i materiałów bibliotecznych wynoszący co najmniej 2 dni.
13) Nauczycie klas I-III organizują przerwy dla uczniów zgodnie z potrzebami dzieci, ale nie rzadziej niż co 45 minut.

6. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:
1) Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Furmanach zamieszczonymi na stronie szkoły.
2) Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do szkoły, jeśli wcześniej dziecko chorowało, nie przysyłają dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby, np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, itp.
3) Wyposażają dziecko w maseczkę.
4) Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do szkoły.
5) Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
6) Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7) Zapewniają dziecku wodę do picia i drugie śniadanie zapakowane w pojemnik lub torbę foliową.
8) Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko ( kl. I-III) pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren Szkoły.
9) Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze Szkoły są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych dzieci i ich rodziców.
10) Rodzice i opiekunowie prawni kontaktują się z nauczycielami telefonicznie, mailowo, przez dziennik elektroniczny; jeżeli zachodzi konieczność załatwienia sprawy są obowiązani do noszenia maseczki na terenie szkoły.
11) Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub pracownika szkoły.
7. OBOWIĄZKI UCZNIÓW:
1) Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.
2) Uczeń przychodzi do szkoły z własnymi przyborami i podręcznikami, wodą oraz drugim śniadaniem.
3) Uczeń zachowuje bezpieczny dystans od innych osób. Po wejściu do budynku szkolnego, dezynfekuje ręce. Nadzór nad tą czynnością sprawuje nauczyciel dyżurujący.
4) Udaje się do szatni, a następnie do sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć i przydziału do grupy. W szatni może przebywać 5 osób.
5) Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce. Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.
6) W czasie zajęć uczeń nie musi zakładać maseczki, używa jej, korzystając z części wspólnych, gdzie przebywa duża liczba osób ( korytarz, łazienki, szatnia).
7) Uczeń zasłania usta i nos przy kichaniu lub kasłaniu.
8) Uczeń, który źle się czuje, jest przeziębiony, ma podwyższoną temperaturę, nie przychodzi do szkoły.
9) Jeżeli w szkole uczeń poczuje się źle, zostanie mu zmierzona temperatura, a następnie o tym fakcie zostaną powiadomieni telefonicznie rodzice, którzy mają obowiązek odebrania dziecka ze szkoły.
10) Do czasu pojawienia się rodziców uczeń zostanie pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika szkoły w wyznaczonym miejscu na dolnym korytarzu.
11) Jeśli członek rodziny jest objęty kwarantanną uczeń pozostaje w domu.
12) W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) nauczyciel postępuje według Procedury.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19
1) Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie zostaje odizolowane od innych do wyznaczonego pomieszczenia na dolnym korytarzu. Razem z dzieckiem przebywa wyznaczony pracownik, wyposażony w maseczkę, rękawiczki i fartuch ochronny.
2) Pracownik pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości.
3) Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.
4) Dyrektor lub pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
5) Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na numer alarmowy 112.
6) Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę), zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatki na dolnym korytarzu.
7) Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, maskę i rękawiczki.
8) Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

Zakończenie roku szkolnego 2019-2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

 

Z racji COVID – 19 zakończenie roku szkolnego odbędzie się inaczej niż zwykle. Nie będzie akademii, a wręczenie świadectw i nagród dla uczniów odbędzie się wg następujących zasad.

Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godz. z zachowaniem wymaganych środków ostrożności (maseczka, zachowanie bezpiecznego odstępu i nie gromadzenie się). Wychowawca wręczy świadectwa na dolnym korytarzu.

Godzina

    Kl.

9:00

     VIII

9:30

     I, IV

10:00

     II, III

10:30

    V 

11:00

    VI

11:30

    VII

Osoby, które obawiają się kontaktu z innymi, mogą odebrać świadectwo w czasie wakacji w sekretariacie lub we wrześniu (nie dotyczy uczniów klasy 8)